Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri İşleme Hakkında Muvafakatname

Varoluş Kişisel Gelişim ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.’ ne (ŞİRKET) iletmiş olduğum veya ŞİRKET’ in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, sağlık verisi dahil her türlü kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal ve ticari ile diğer veri, bilgim ve belgem bakımından (Veri); ŞİRKET’ in iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarıyla, kullandığı isim ve marka haklarını kullanan diğer kişi ve kuruluşlarla; hukuk, mali ve vergi danışmanlarıyla; yetkilileri, çalışanları ve görevlileriyle; ŞİRKET’ in uzantısı niteliğindeki ve hizmet aldığı taraflar ve destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı üye/bayi işyerleri, sponsor olunan ve işbirliği yapılan ve/veya anlaşma yapılan kuruluşlarla; bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, tarafıma daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafıma uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla yapılacak veri açıklama ve aktarımına muvafakat ettiğimi, bu maksatlarla Verilerimin gerek Veri Sorumlusu ve gerekirse Veri İşleyen sıfatıyla gerek ŞİRKET tarafından, gerekse ŞİRKET’ in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, yurtdışına aktarılmasına, devralınmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse anonim hâle getirilmesine muvafakat ettiğimi,

Verilerimi doğrudan ya da dolaylı olarak kanun ya da sözleşmeden doğan herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeksizin vermeye yetkili olduğumu, diğer üçüncü kişilerden ilgili mevzuat uyarınca bu muvafakatnamede yer alan süreç ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli onayları usulüne uygun olarak aldığımı ve söz konusu Verilerimi hukuka uygun olarak elde ettiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Formunu okudum. Yapılan bilgilendirmeler çerçevesinde veri paylaşılmasını ve işlenmesini kabul ediyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Varoluş Kişisel Gelişim ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.> (ŞİRKET) olarak, siz değerli katılımcılarımızın web sitemizi kullanırken ve/veya başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek isteriz.

Şirketimizin Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

Kişisel verileriniz mevcut teknolojilerin gerekleri uyarınca Varoluş Kişisel Gelişim ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. (ŞİRKET) tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir. Veri sorumlusu temsilcisi olarak Nebahat Yılmaz belirlenmiştir.

Amacımız:

Hizmetlerimizi duyuran bültenlerimize üye olmanız, site ve uygulamalar üzerinden form doldurmanız, etkinliklerimize katılımınız hâlinde ödemenin yapıldığı banka hesap bilgileriniz, tarafınıza fatura düzenleyebilmemiz ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, eposta adresi, telefon numarası, adres, etkinliklere katılım geçmişiniz, sağlık durumunuz ve kişisel notlarınız gibi bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Varoluş Kişisel Gelişim ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. (ŞİRKET), Veri Sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, ŞİRKET’ e iletmiş olduğunuz veya ŞİRKET’ in usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (Veri), kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, yurtdışına aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hâle getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel Veriler aşağıda ve KVKK’ nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel Verileriniz;

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Etkinliklerimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Etkinliklerimize katılımı söz konusu olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Ziyaretçi ve katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Üye ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon ve etkinlikler hakkında bilgilendirme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket ve müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama ve hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme, Üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Üye veya ziyaretçi hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve etkinliklerimize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları yapılması, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahil olmak üzere sitemizin ve/veya bültenlerimizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sitemizin ve/veya etkinliklerimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, Akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması, yasal mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Web Sitemiz ve bültenlerimiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkına haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

Kişisel verileriniz, ŞİRKET, ŞİRKET’ in kullandığı isim ve marka haklarını kullanmakta olan kişi ve kuruluşlar, franchiseeleri, internet sitesi, etkinliklere ait rezervasyon formları, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla, çeşitli yöntem ve/veya şirket içi ağlarla, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanmaktadır, belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar:

Kişisel Verileriniz, ŞİRKET’ in yurt içinde ve yurt dışındaki: kullandığı isim ve marka haklarını kullanan kişi ve kuruluşlar, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri ve bunların alt ve bağlı kuruluşlarına; hukuk, mali ve vergi danışmanlarına; yetkilileri, hissedarları, çalışanları, şirket görevlileri ve denetçilerine; ŞİRKET’ in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı ve işbirliği yaptığı danışman ve destek hizmeti kuruluşlarına ve anlaşmalı kuruluşlara; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz :

Kişisel verileriniz, ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenen hükümlerde belirlenen süreler boyunca saklanmaktadır.

Kişisel Verileriniz, verilerin saklanma süre ve koşullarına ilişkin olarak yasal düzenlemenin bulunmadığı hâllerde, veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak uygulamalarımız ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuatta belirlenen veya belirttiğimiz saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bu durumlarda, hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen aynı ve/veya benzer konulardaki talepler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumlarda, saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiğinde ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Bu durumlarda da belirtilen süreler sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız:

Sözlü, yazılı, e-posta, sms vs. yollarla ŞiRKET’ e başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesin g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepleriniz tarafımızdan değerlendirilerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Belirtilen haklarınızın kullanılması ile ilgili olarak taleplerinizin yerine getirilmesini teminen ŞİRKET tarafından yapılacak masrafları, KVKK’ nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre, tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Hâller:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla ŞİRKET’ in hukuki ve ticari yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan ŞİRKET’ in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hâllerinde açık rıza almaksızın ŞİRKET’ in kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile ŞİRKET tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımları ŞİRKET’ in sır saklama yükümlülüğüne tabi olmayıp ŞİRKET ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kişisel Veri Koruma Saklama ve İmha Politikamız

I- Veri Koruma Saklama ve İmha Politikamızın Amacı

Varoluş Kişisel Gelişim ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. ticari, hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, ulusal kişisel veri koruma, işleme ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. İşbu Kişisel Veri Koruma Saklama ve İmha Politikası (Politika) yürürlükteki mevzuat çerçevesinde uygulanmakta ve kişisel veri koruma, işleme ve imha ile ilgili ulusal olarak kabul görmüş temel ilkelere dayanmaktadır. Kişisel Veri korumasının sağlanması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli veri imha çalışmalarının yapılması, güvenilir iş ilişkilerinin kurulması ve ŞİRKET’ in kamuoyu önünde itibar sahibi olmasının temelini oluşturmakta, yurtiçi ve yurtdışı kişisel veri aktarımı için gerekli olan çerçeve koşulları içermektedir.

II- Veri Koruma Saklama ve İmha Politikasının Kapsamı ve Tadili

2.1 İşbu Politika, kişisel verinin işlenmesi amacıyla tatbik edilmektedir.

2.2 İşbu Politika, gerçek kişilere ve belirli bir çerçeve sözleşmesi olmayan diğer gerçek kişilere de uygulanmaktadır.

2.3 İstatistiki değerlendirmeler veya çalışmalar için elde edilen veriler gibi anonim hâle gelmiş ve tanımlanamayan veri ve tüzel kişilere ilişkin veriler, kişisel veri olarak kabul edilmemektedir ve işbu Politika’ ya tabi değildir.

2.4 İşbu Politika zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle, Politika’ nın en güncel versiyonuna ulaşmak için, düzenli olarak http://www.festivalbudur.org/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-ve-aydinlatma-metni/ adresi ziyaret edilmelidir.

III- Tanımlar

Kanun/KVKK : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kurul/Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurulu/Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri Alanlarımız :

Aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri Sahibinin:

– İsim – Soy isim

– TCKN

– VKN

– Adres

– Telefon/Cep Telefonu

– E-posta

– Doğum tarihi

– Cinsiyet

– Pasaport numarası

– Kredi kartı bilgileri ve ödeme seçenekleri

– Sosyal Medya

Hassas (Özel Kişisel Bilgiler)

Müşteri özellikleri Hizmet talepleri, Fiziksel, fizyolojik, psikolojik veya sosyal özelliklerine göre veya veri sahibini tespit etmeyi ve / veya karakterize etmeyi ve/veya gruplamayı sağlayan müşteriyle ilgili diğer her türlü veri.

Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. Anonim hâle getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. Kişisel Verilerin Silinmesi : Kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi : Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemi. Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, (Hassas Veri) dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Aydınlatma Yükümlülüğü : Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermek. İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi. Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. IV- Veri İşleme Kapsamı

4.1 ŞİRKET, hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca ve akdi ilişkinin sona ermesinin ardından, işbu Politika’ da belirtilen amaçlara uymak suretiyle, bir veri sahibinin bilgilerini, kişisel veri dahil olmak üzere, işleme hakkına sahip olacaktır.

4.2 ŞİRKET tarafından yapılan kişisel veri işleme, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Daha iyi bir ifadeyle kişisel veri işleme; transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla veri sahibi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, fotoğraflanması, ses kaydı alınması, video kaydı alınması, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski hâline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi (işbu Politika’ da belirtilen amaçlara uymak suretiyle daha sonra veriyi işleyecek olan üçüncü taraflara bilgi transfer edilmesi ve/veya açıklanması dahil olmak üzere) anlamına gelir.

4.3 ŞİRKET ve/veya üçüncü taraflar, veri sahibinin veya veri sahibi tarafından belirlenmiş üçüncü tarafların verilerini işler. Veri işleme ayrıca, ŞİRKET’ in talimatlarıyla ve/veya ŞİRKET’ in veri işleyen olduğu ve bir üçüncü tarafın (veri sorumlusu) lehine ve onun talimatlarıyla hareket ettiğinde üçüncü taraflarca veri işlemeyi kapsar ancak bununla sınırlı değildir.

4.4 ŞİRKET hizmetlerinden faydalanmak amacıyla veri sahibi ŞİRKET’ e (kişisel veri, sağlık durumu, ödeme ve adres bilgileri vb. dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) üçüncü taraflarla ilgili bilgi verirse (aile üyeleri, ek kart sahibi, kefil, işveren vb.) ve ŞİRKET, hizmet ve/veya pazarlama amacıyla, kişisel veriler dahil olmak üzere bu verileri işlerse, veri sahibi ilgili üçüncü taraflardan, ilgili kişisel verinin ŞİRKET tarafından işlenmesi için muvafakat alma konusunda şahsen sorumlu olacaktır. Veri sahibi, ŞİRKET’ e (veya yetkili personeline) söz konusu bilgiyi verirse, veri sahibinin gerekli muvafakati aldığı varsayılır ve ŞİRKET’ in bu muvafakati kendisi alma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Veri sahibi, üçüncü tarafların muvafakatinin alınması yükümlülüğüne uymaması veya bu yükümlüğü tam anlamıyla yerine getirmemesi durumunda ŞİRKET’ in uğrayabileceği her türlü zarardan şahsen sorumlu olur. Veri sahibi, bu vesileyle, veri sahibinin yapacağı böyle bir ihlalin sonuçlarından dolayı ŞİRKET’ in uğrayacağı her türlü zarara/kayba (netice kabilinden doğan zararlar dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), şikâyete, giderlere (ŞİRKET’ in yasal haklarını kullanmasından dolayı uğrayacağı giderler dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), yasal süreçlere ve diğer yükümlülüklere karşı ŞİRKET’ i tazmin etmeye ve korumaya muvafakat eder ve mutabık kalır.

4.5 Veri sahibinin bilgilerinin ŞİRKET tarafından çeşitli elektronik kanallar kullanılırken işlenmesi (web tarayıcı, web sitesi, mobil uygulamalar, veri transferi ve alımı için kullanılan diğer teknik yöntemler ve kanallar dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere), veri sahibinin faaliyetlerinin kaydedilmesi ve işlenmesini de kapsamaktadır (örneğin, elektronik kanal kullanılırken veri sahibinin lokasyonunu belirleme, girdi verilerini, ürün seçim sıklığını ve/veya diğer istatistiki verileri tanımlama ve analiz etme).

V- Veri İşlemenin Temelleri

Veri sahibi, ŞİRKET’ in hizmetlerinin kullanımı süresince ve akdi ilişki sona erse dahi, ŞİRKET’ in aşağıdaki amaçlarla veri sahibiyle ilgili veya veri sahibi tarafından belirtilen üçüncü taraflarla ilgili bilgileri işlemesinin gerekli olduğunu kabul eder: a) Veri sahibine yönelik bir hizmetin verilebilmesi ve/veya uygulanması, b) ŞİRKET’ in ve/veya üçüncü tarafların hukuki çıkarlarının korunması ve/veya veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin kullanılması ya da korunması amacıyla veri işlemenin zorunlu olması, c) Mevzuat kapsamında ŞİRKET’ in yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, d) Veri sahibi ile ŞİRKET arasında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, veri sahibine ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) Veri sahibinin muvafakat ettiği diğer hususlar, g) Mevzuatta açıkça öngörülen diğer hususlar. 5.2 Veri Sahibinin vermiş olduğu Muvafakatname, veri sahibinin Politikayı ve hükümlerini kabul ettiği, anlamına gelecektir.

V- Veri İşleme Amaçları

ŞİRKET ve/veya taraflar, aşağıdakiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, veri sahibinin veya veri sahibi tarafından belirtilen üçüncü tarafların kişisel verilerini çeşitli amaçlarla işleyebilir:

ŞİRKET hizmetlerinin, amaç ve konu itibariyle usulüne uygun ve düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi; Hizmetlere, etkinliklere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, Müşteri ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, Ürün, hizmet ve etkinliklere ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütlmesi ve geliştirilebilmesi, Anket, planlama, istatistik hizmetleri verilebilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları, ŞİRKET hizmetlerinin, optimize edilmesi ve geliştirilmesi; Veri Sahibinin şikayet, soru ve taleplerinin karşılanması; Veri Sahibinin kimlik bilgilerinin doğrulanması; İlgili mevzuatta öngörülen diğer amaçları gerçekleştirmek maksadıyla. VI- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel Nitelikli veriler, ırk ve etnik köken, siyasi düşünceler, dinsel veya felsefi inançlar, mezhep ve diğer inançları, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık ve cinsel yaşam, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel Nitelikli kişisel veriler, yalnızca veri sahibinin açık muvafakatiyle işlenebilir.

VII- Uzaktan Pazarlama

7.1 Veri sahibi, işbu maddeyle, ŞİRKET’ e kendi telefon numarasını, e-posta adresini ve ŞİRKET’ te kayıtlı diğer iletişim bilgilerini; Veri sahibinin reddetme hakkını kullanana kadar kendisine SMS gönderme, sesli ve/veya diğer türlü pazarlama mesajları gönderme (doğrudan pazarlama yapma) dahil 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari elektronik ileti gönderme hakkını vermektedir. ŞİRKET, veri sahibinden taraflar arasında sözleşmeyle belirlenen ve/veya mevzuatla belirlenen şekilde yazılı ve/veya elektronik bir formatta bir itiraz gelmediği sürece bu hakkı kullanmaya devam edebilecektir.

7.2 İş bu paragrafa özgü olmak üzere, ŞİRKET’ in hizmet noktalarında yer alan reklam/bilgi mesajları (örneğin reklam broşürü, tanıtıcı görseller, sözlü teklifler vb.) veya ŞİRKET’ in elektronik kanallarının kullanımı sırasında gösterilen içerikler doğrudan pazarlama olarak nitelendirilmeyecek olup veri sahibinin bu tür içeriklerin gönderiminin/gösteriminin sona erdirilmesini talep etme hakkı olmayacaktır.

VIII- Video Kaydı ve Ses Kaydı

8.1 Mülkiyetin ve gizliliğin güvenliği ve korunması amacıyla ve ayrıca hizmet kalitesinin kontrolü amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gözetilerek, bina ve işyerlerinin çevresinde ve girişlerinde video ve ses kaydı yapılmaktadır. Ayrıca, telefon üzerinden iletişim kurulduğunda da ses kaydı yapılmaktadır.

8.2 Veri sahibi, hizmet noktalarında ve iletişim kurarken, uygun araçlar kullanılarak video kaydı ve video denetimi yapılmakta olduğu hususunda bilgilendirilecektir. Veri sahibi, video ve ses kaydının önemini kabul etmekte ve işbu maddeyle verilerini bu bakımdan işleme konusunda ŞİRKET’ e muvafakat vermektedir.

IX- Veri Güncelleme, İşleme, Elde Tutma Dönemi ve Veri İmhası

9.1 ŞİRKET’ in hizmetlerini kullanma süresi boyunca ve bu sürenin sonrasında, ŞİRKET, belirtilen bilgileri, yine bu politikada belirtilen amaçlara yönelik olarak, ŞİRKET’ in amaç ve çıkarlarıyla, denetleyici/düzenleyici makamların talepleriyle ve/veya mevzuatla tutarlı bir zaman süresi boyunca işlemeye devam edecektir.

Veri sahibinden ŞİRKET’ e elektronik kanalların (web tarayıcı, internet işlemleri, mobil uygulamalar ve/veya diğer elektronik veri aktarım araçları) kullanımı esnasında aktarılan verilerin işlenmesi, veri sahibinin verileri ilgili elektronik kanallardan silmesinden sonra da devam edebilecektir. Bu tür veriler ŞİRKET’ in amaç ve çıkarlarıyla, denetleyici/düzenleyici makamların talepleriyle ve/veya mevzuatla tutarlı bir zaman süresi boyunca elde tutulmaya devam edecektir.

Veri sahibinin talebi üzerine, ŞİRKET, mevzuata uygun bir kapsamda, Veri Sahibine, Veri Sahibi’ nin ŞİRKET’ te tutulan kişisel verileriyle ilgili bilgi verecektir. ŞİRKET, Veri Sahibi’ ne bilgi vermekten dolayı ücret alınamayacağının kanunla belirtildiği durumlar haricinde, bu tür bilgileri Veri Sahibi’ ne vermek için bir hizmet bedeli uygulama hakkına sahiptir.

ŞİRKET’ de tutulan verilerin eksik veya yanlış olduğunun düşünülmesi hâlinde, Veri Sahibi’ nin ŞİRKET’ e derhâl yazılı bildirimde bulunması zorunludur.

Kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler re’ sen veya Veri Sahibi’ nin talebi üzerine Veri Sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Verilerin saklama ve imha sürelerinin tespitinde, aşağıda belirtilen kriterlerden yararlanılarak işlem yapılır: a) Verinin saklanmasının, KVKK’ nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise, bu süreye riayet edilir. b) Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak, mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda, veriler, veri sorumlusu tarafından, 6 aylık periyodlarda silinir, yok edilir ya da anonim hâle getirilir.

9.7 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hâle getirilmesinde, KVKK’ nun “Genel ilkeler” başlıklı 4. maddesinde sayılan ilkeler ile “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesi kapsamında alınması gereken tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurum kararlarına ve işbu Politikaya uygun hareket edilir.

9.8 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hâle getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler ŞİRKET tarafından kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanır.

9.9 KURUM tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hâle getirme yöntemlerinden uygun olanı ŞİRKET tarafından seçilir.

XIII- İletişim

Veri Sahibi, bu Politikanın ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun uygulanması ile ilgili taleplerini yazılı olarak Veri Sorumlusuna iletir. Veri Sorumlusu başvuruda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde talebi ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler alınır.

3 ayda bir yayınlanan dergimizde, her zaman güncel konulara varoluşsal algı ile yaklaşan ekibimiz sayesinde insana ve yaşama dair tüm konularda okurlarımızla buluşmayı hedefledik, hedefliyoruz.

Yoga AcademyJournal

KullanıcıSözleşmeleri